Проектиране на улици и пътища

Геодезически заснемания, 3D теренни модели

Вертикални планировки, Трасировъчни планове, количества земни работи

Устройствено планиране

Измервания на деформации на сгради и съоръжения

Фотограметрия