Геодезия
• геодезически заснемания на терен, сгради, съоръжения елементи на техническата инфраструктура и всички други заснемания за целите на устройственото и инвестиционното проектиране 
 • изготвяне на 3D модели на съществуващия терен
  

• изработване на проекти за вертикално планиране и трасировъчни дании с количествени сметки и движение на земни маси 


 

 

• измервания и изготвяне на количествени сметки за извършени изкопни и насипни земни работи, изчисление на обеми на извършено строителство 
 

• изготвяне на проекти за измервания на деформации на инженерни съоръжения, извършване на измерванията и анализ на събраните данни

Next Post

ГЕОДЕЗИЯ | ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА | РЕГУЛАЦИИ | ФОТОГРАМЕТРИЯ | КАДАСТЪР | КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ |

© 2020 GT point