Комплексно обслужване, консултации

Водене на процедури за смяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди

Водене на процедури с проектиране за застрояване в земеделски земи без смяна предназначението на земеделската земя

Комплексно обслужване в проектирането - предпроектни проучвания, изготвяне на техническо задание за проектиране, проектиране по всички части и във всички фази, одобряване на проектите в съответната администрация или снабдяване с удостоверение за съответствие, придвижване на документацията по съответните инстанции, получаване на разрешение за строеж.

Авторски надзор при изпълнението на проекти

Previous Post

ГЕОДЕЗИЯ | ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА | РЕГУЛАЦИИ | ФОТОГРАМЕТРИЯ | КАДАСТЪР | КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ |

© 2020 GT point