Регулации

Комуникационни схеми и планове:
 • Генерални комуникационно - транспортни планове на населени места ГКТП
 • План-схеми на комуникационно-транспортната система към ОУП
 • План-схеми за организация на системата на МОП
 • Подробни комуникационно-транспортни планове към ПУП
Подробни устройствени планове (ПУП):
 • Планове за регулация и застрояване (ПРЗ)
 • Планове за регулация (ПР)
 • Планове за улична регулация (ПУР)
 • Парцеларни планове (за техническа инфраструктура извън урбанизирани територии - трасета на линейни обекти: пътища, електропроводи, водопроводи, канали, газопроводи, топлопроводи, телефонни, оптични и други комуникационни кабели и съоръжения)
 • Работни устройствени планове (РУП - силуетни планове)
 • План-схеми за вертикално планиране към ПУП

Next Post

Previous Post

ГЕОДЕЗИЯ | ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА | РЕГУЛАЦИИ | ФОТОГРАМЕТРИЯ | КАДАСТЪР | КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ |

© 2020 GT point